فرهنگ مدرسه ای سبز با اندیشه ای سبز ، می کوشد برای تربیت شهروندی برجسته ، انسان بودن، آزاد اندیشیدن و تمرین زندگی کردن را در اشلی کوچک در ذهن سبز فرزندانمان تثبیت کند .

-

دبیرستان دوره اول

مجتمع آموزشی

فرهنگ : کسب مقام عالی در کل مدارس راهنمایی غیرانتفاعی استان تهران
-

دبستان مجتمع آموزشی فرهنگ

: کسب مقام برتر در کل

مدارس ابتدایی غیرانتفاعی استان تهران


- عضوانجمن مبتکران و نخبگان علوم ایران